Preloader

Loading

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản Và Điều Kiện”) trước khi truy cập và sử dụng Website này (“Website”). Nếu muốn truy cập Website, bạn phải chấp nhận tất cả nội dung của Điều Khoản và Điều Kiện mà không có ngoại lệ nào. Bất kỳ khi nào bạn truy cập vào Website, bạn được xem là đã đồng ý với toàn bộ các Điều Khoản và Điều Kiện. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào trong Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng không truy cập và sử dụng Website.

Website này có thể liên kết với các website khác cũng do LAG điều hành hoặc LAG là thành viên (gọi chung là “LAG Site”). Ngoài các Điều Khoản và Điều Kiện này, khi truy cập vào các trang LAG site, bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng của các LAG site đó. Trong trường hợp có bất kỳ điều khoản và điều kiện, hoặc thông báo nào chứa trong Điều Khoản và Điều Kiện này mâu thuẫn với các điều khoản và điều kiện của các LAG site, thì các điều khoản và điều kiện trong LAG site sẽ được ưu tiên áp dụng và điều chỉnh cho LAG site đó.

1. GIỚI HẠN SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TRÊN WEBSITE

Không có nội dung nào trên Website LAG được hiểu là cho, tặng hay chuyển giao dưới bất kỳ hình thức nào một cách công khai hay ngầm định đối với quyền đăng ký hoặc quyền sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào trên Website này khi chưa có sự cho phép trước của LAG hoặc của bên thứ ba sở hữu các thương hiệu tương ứng của họ.

2. CÁC HÀNH VI BỊ CẤM KHI SỬ DỤNG WEBSITE

2.1 Khi truy cập và sử dụng Website, bạn bị cấm thực hiện các hành vi sau:

a) Vi phạm quyền pháp lý (Bao gồm quyền sở hữu thông tin cá nhân và công khai thông tin);

b) Gây ra bất kỳ thiệt hại hoặc bất lợi đối với người khác;

c) Gây rối loạn trật tự công cộng.

d) Các hành vi tội ác;

e) Đăng tải hoặc phát tán bất kỳ thông tin cá nhân của bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của bên thứ ba đó;

f) Sử dụng Website này vì mục đích thương mại;

g) Nói xấu, hạ nhục, phỉ báng người khác;

h) Đăng tải các file chứa đựng virus, các file lỗi có thể gây ra hư hại cho hoạt động của máy tính người khác;

i) Đăng tải các nội dung xuyên tạc hoặc vi phạm pháp luật;

j) Các hành vi mà LAG và các công ty thành viên cho là không phù hợp.

k) Các hành vi khác vi phạm pháp luật hoặc bị cấm.

2.2 Từ chối bảo đảm

Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Website này. Website này (bao gồm tất cả nội dung và chức năng sẵn có hoặc phải truy cập qua Website) được cung cấp “như nguyên trạng”. Trong giới hạn cho phép của pháp luật, LAG không tuyên bố hoặc bảo đảm gì về các nội dung sau (1) về độ chính xác, khả năng có thể bán được, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể nào đó hoặc sự không vi phạm của bất kỳ nội dung nào được công bố hoặc sẵn có trên Website này, (2) máy chủ của Website này không chứa đựng virus hoặc các thành phần khác có thể nhiễm, làm hại hoặc gây hỏng máy tính của bạn hoặc các tài sản khác khi bạn truy cập vào Website qua trình duyệt, tải, hoặc sử dụng các tiện ích khác trên Website.

LAG có thể thay đổi và chỉnh sửa nội dung của Website hoặc có thể hoãn, dừng cung cấp các dịch vụ qua Website bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. LAG và các công ty liên kết không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại của bạn trong quá trình bạn truy cập Website, hoặc việc bạn không thể truy cập Website.

2.3 Các website liên kết chứa trong Website

Website này chứa các liên kết đến các website khác (“Các trang liên kết”). Việc bạn truy cập các trang liên kết hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Các trang liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của LAG và LAG không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào khác chứa đựng trong một trang liên kết, hoặc các thay đổi, cập nhật đối với trang liên kết. LAG chỉ cung cấp những đường dẫn đến các trang liên kết để bạn thuận tiện sử dụng, và việc LAG cung cấp đường dẫn đến các trang đó không thể hiện là LAG đảm bảo về website đó hoặc có sự hợp tác với nhà điều hành của website đó. Bạn phải chịu trách nhiệm cho việc truy cập và tuân thủ các giới hạn, điều kiện, điều khoản về bảo mật thông tin và các chú ý pháp lý khác được quy định tại các trang liên kết. LAG từ chối mọi bảo đảm một cách rõ ràng hay ngụ ý đối với tính chính xác, hiệu lực, hợp pháp hay các yếu tố khác đối với các tài nguyên hay thông tin chứa đựng trên các trang liên kết đó.

2.4 Các tài liệu và phần mềm sẵn có trên Website

Tùy từng thời điểm, LAG cung cấp cho bạn các tài liệu liên quan đến thông tin các hỗ trợ hoặc yêu cầu tuyển dụng trên Website (“Tài liệu”). Bạn có thể sử dụng Tài liệu này mục đích cá nhân và cho mục đích mà LAG hướng đến. Tài liệu này được công bố trên Website có thể có các lỗi do in ấn. Các thông tin thay đổi định kỳ cũng sẽ được thêm vào, LAG chỉ duy trì các phiên bản cập nhật mới nhất của các tài liệu này trên Website. Khi LAG cung cấp các thông tin có khác biệt so với các thông tin đã đăng tải, điều này có nghĩa là yêu cầu có thể còn có các tài liệu riêng. Vì vậy bạn được yêu cầu là vào bất kỳ lúc nào cũng nên xác định bạn có đang sử dụng tài liệu đúng phiên bản hay không.

Khi cung cấp các thông tin trên Website, một số nội dung trên Website này sẽ sẵn có để bạn tải về (“Nội dung có thể tải về”). LAG cấp cho bạn quyền không độc quyền, bị giới hạn, không thể trao đổi, không tính phí để tải các Nội dung có thể tải về máy tính của bạn, để phục vụ cho các mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không có quyền cấp phép lại, phân phối, chỉnh sửa, thay đổi, tạo ra các tác phẩm phái sinh, giải mã, đảo ngược kỹ thuật (để lấy mã nguồn) dữ liệu khi không có sự đồng ý trước của LAG.

LAG không tuyên bố về sự tương thích của các thông tin chứa đựng trong các tài liệu được công bố trên Website cho bất kỳ mục đích nào. Tất cả các tài liệu này được cung cấp “như nguyên trạng” mà không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. LAG từ chối bảo đảm cho tài liệu một cách rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm tất cả các bảo đảm và điều kiện về khả năng có thể bán được, sự phù hợp quy định của luật pháp, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó, việc có bản quyền hoặc không vi phạm pháp luật. Trong mọi trường hợp, LAG sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gì, bao gồm cả thiệt hại đặc biệt, gián tiếp, hậu quả kéo theo, hoặc các thiệt hại phát sinh bởi việc không thể sử dụng, mất dữ liệu, mất các lợi ích, dù là do hành động theo hợp đồng, hành động do sự cẩu thả hoặc các hành vi sai trái khác, phát sinh từ hoặc có liên quan đến Tài liệu trên Website.

2.5 Rủi ro truyền dẫn thông tin

LAG không đảm bảo rằng bất kỳ email nào gửi từ Website này sẽ được bạn nhận, hoặc được LAG nhận nếu email do bạn gửi. LAG cũng không đảm bảo về tính riêng tư và/hoặc sự an toàn bí mật thông tin của emails trong quá trình truyền nhận dữ liệu trên internet.

2.6 Thông Tin Đăng Nhập

Nếu LAG cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập cho người dùng (“Thông Tin Đăng Nhập”) để bạn có thể truy cập hoặc sử dụng Website hoặc một phần cụ thể trên Website này, bạn không nên tiết lộ những Thông Tin Đăng Nhập của bạn cho người khác biết. Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo các Thông Tin Đăng Nhập của bạn không bị để lộ cho người khác. Bạn cũng tự chịu trách nhiệm đối với các hoạt động sử dụng Thông Tin Đăng Nhập, bao gồm tất cả các hoạt động được ủy quyền hoặc không được ủy quyền, hợp pháp hoặc không hợp pháp mà những hoạt động này sử dụng Thông Tin Đăng Nhập của bạn. LAG được quyền thực hiện theo các yêu cầu nhận được thông qua Thông Tin Đăng Nhập của bạn. LAG không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thay đổi về Thông Tin Đăng Nhập của bạn do một người khác dùng Thông Tin Đăng Nhập của bạn đăng nhập Website và thực hiện, hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gì khác phát sinh do việc bạn đã không bảo vệ đầy đủ các Thông Tin Đăng Nhập của bạn. Vì vậy, nhằm mục đích bảo mật, bạn chỉ nên nhớ (mà không nên viết ra) các Thông Tin Đăng Nhập của bản thân mình.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG WEBSITE TUYENDUNG.THAMMYLINHAH.VN

Chính sách về quyền riêng tư này (“Chính sách”) cung cấp cho bạn thông tin về cách Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Linh Anh (“LAG” hoặc “chúng tôi”) thu thập, sử dụng, tiết lộ, quản lý và xử lý Thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách về quyền riêng tư này. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào do LAG cung cấp, gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng cách thức phù hợp khác, chúng tôi sẽ hiểu là bạn đã đồng ý và nhất trí với Chính sách về quyền riêng tư này.

LAG có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa Chính sách này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chính sách sau khi được thay đổi hoặc chỉnh sửa sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý hoặc được hiểu là đồng ý chịu ràng buộc theo Chính sách về quyền riêng tư đã thay đổi hoặc chỉnh sửa qua việc tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do LAG cung cấp, đăng ký bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào do LAG cung cấp, gửi thông tin cho chúng tôi, hoặc các cách thức khác cho thấy bạn đã đồng ý. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu ý xem lại Chính sách để cập nhật nội dung hiện hành.

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

–  Trong Chính sách về quyền riêng tư này, “Thông tin cá nhân” có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào có liên quan đến một cá nhân, dù đúng hay sai, và có thể giúp nhận dạng được cá nhân cụ thể hoặc không thể nhận dạng.

–  Thông tin cá nhân bạn có thể cung cấp cho chúng tôi: tùy thuộc vào phạm vi và hình thức tương tác của bạn với chúng tôi, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi tên của bạn, số CMND/CCCD, quốc tịch, hộ chiếu hoặc các số giấy tờ tùy thân khác, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, dữ liệu mạng, thông tin về kinh nghiệm làm việc, lý do ứng tuyển, bằng cấp, thu nhập được ghi trong sơ yếu lý lịch và bản kinh nghiệm làm việc và thông tin về các bài kiểm tra,… khi ứng tuyển và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách gửi đến chúng tôi trên Website hoặc thông qua các hình thức tương tác khác.

2. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

2.1. LAG có thể thu thập Thông tin cá nhân của bạn bằng nhiều cách khác nhau. Hãy xem xét thận trọng khi cung cấp thông tin, đặc biệt khi điền thông tin vào các văn bản trống trên web hoặc tải lên tài liệu khác. Một số dịch vụ của chúng tôi được tự động hóa và chúng tôi có thể không nhận biết khi bạn vô tình cung cấp cho chúng tôi những thông tin không chính xác hoặc nhạy cảm.

2.2. Bất cứ khi nào tương tác với LAG, bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn. Ví dụ:

a) Khi tạo tài khoản của bạn hoặc tạo hồ sơ ứng tuyển, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một loạt thông tin như tên, ngày tháng năm sinh, chi tiết liên hệ, sở thích, tài khoản trên mạng và lựa chọn nhận bản tin;

b) Khi bạn liên hệ với trung tâm thông tin khách hàng hoặc các tuyển dụng viên của chúng tôi để được trợ giúp, chúng tôi có thể ghi âm cuộc gọi, lưu thông tin về cuộc gọi bao gồm tên của bạn, (các) sản phẩm mà bạn đã mua, lý do tại sao bạn liên hệ với chúng tôi và nội dung tư vấn của chúng tôi;

c) Khi bạn đến với chúng tôi tại buổi phỏng vấn, hoặc tham gia vào một cuộc khảo sát, cuộc thi hoặc chương trình, sự kiện tuyển dụng, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin như tên, số CMND/CCCD, số điện thoại, địa chỉ liên lạc, sở thích;

d) Khi bạn sử dụng các khảo sát trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận được nội dung bạn chọn để tải lên, chẳng hạn như đánh giá, nhận xét, ảnh và bài đăng trên diễn đàn hoặc chi tiết về sở thích của bạn.

e) Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.

2.3. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: thông tin của vợ, chồng, con, cha mẹ, và/hoặc nhân viên của bạn), bạn bảo đảm với chúng tôi rằng bạn đã có sự đồng ý của Bên thứ ba về việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của họ cho các mục đích nêu tại chính sách này.

2.4. Bạn nên đảm bảo rằng tất cả các Thông tin cá nhân đã gửi cho chúng tôi là hoàn chỉnh, chính xác và trung thực. Nếu không thực hiện được những điều trên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu.

2.5. Trang web của chúng tôi có thể dẫn đến, hoặc có các liên kết đến các website khác (“Các website liên kết”). Các website liên kết này không thuộc phạm vi quản lý của LAG. Bạn nên chú ý rằng, các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho các website liên kết này không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Chính sách về quyền riêng tư nêu tại đây của LAG. Chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu thêm các chính sách bảo mật thông tin cá nhân trong các website liên kết cụ thể đó.

3. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

3.1. LAG thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

a) Đánh giá phù hợp cho vị trí tuyển dụng mà bạn đang ứng tuyển;

b) Giải quyết khiếu nại và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc;

c) Mục đích đào tạo và đảm bảo chất lượng nhân viên, đặc biệt là liên quan tới nhân viên quan hệ khách hàng của chúng tôi khi thực hiện cuộc gọi, gửi email và các hoạt động hỗ trợ khác;

d) Hỏi ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ của LAG, và tiến hành các khảo sát về sản phẩm hoặc dịch vụ đó;

e) Quản lý hoạt động hành chính và kinh doanh của LAG, và đảm bảo tuân thủ các chính sách và thủ tục nội bộ;

f) Gộp vào các Thông tin cá nhân đã có sẵn liên quan đến bạn cho các mục đích được đề cập ở đây;

g) Phân tích, điều tra, xử lý, giải quyết các vấn đề an ninh hoặc lỗ hổng an ninh;

h) Ngăn ngừa, phát hiện và điều tra tội phạm, phân tích và quản lý rủi ro thương mại;

i) Mục đích pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp);

k) Tiến hành điều tra liên quan đến tranh chấp, thanh toán hoặc gian lận;

l) Đáp ứng hoặc tuân theo bất kỳ quy định pháp luật nào ban hành bởi các cơ quan có thẩm quyền (Bao gồm nhưng không giới hạn trả lời các yêu cầu, tiết lộ cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định và thực hiện việc kiểm tra, kiểm toán và điều tra);

m) Gửi thông báo hoặc thông tin về kết quả phỏng vấn hoặc các thông tin có liên quan đến bạn;

n) Bất kỳ mục đích nào có liên quan hợp lý đến những trường hợp trên.

3.2. Liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ cụ thể hoặc trong các tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về các mục đích khác mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích bổ sung đã thông báo đó, trừ khi có thay đổi đặc biệt khác được thông tin cho bạn.

4. TIẾT LỘ VÀ CHUYỂN THÔNG TIN CÁ NHÂN

LAG sẽ có các biện pháp kỹ thuật, vật lý và hành chính hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ bất kỳ Thông tin cá nhân nào mà LAG sở hữu hoặc kiểm soát để tránh khỏi việc bị lạm dụng, mất mát, thay đổi, tiết lộ, mua lại hoặc truy cập trái phép.

Tuy nhiên, mặc dù hệ thống được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật cùng với sự hỗ trợ của các công nghệ bảo mật, nhưng không ai có thể đảm bảo dữ liệu truyền trên đường truyền internet luôn an toàn 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được an toàn một cách tuyệt đối, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên và nội dung chính sách này, chúng tôi khuyên bạn không nên cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc không tương tác với chúng tôi như đã mô tả. Trong phạm vi pháp luật cho phép, thông tin cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các mục đích đã nêu trong chính sách này đối với những đối tượng sau:

a) Các công ty liên kết của LAG hoặc các chi nhánh và nhân viên của họ, nhằm để cung cấp nội dung, thông tin hoặc phản hồi cho bạn hoặc cho LAG;

b) Các cửa hàng thương mại và các nhà bán lẻ liên quan đến việc cung cấp các phần thưởng và lợi ích cho khách hàng;

c) Bất kỳ đối tác kinh doanh, nhà đầu tư, người nhận chuyển nhượng (trong thực tế hoặc tiềm năng) trong các giao dịch tài sản kinh doanh (nếu có) liên quan đến bất kỳ công ty liên kết hoặc chi nhánh của LAG;

d) Các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi như kiểm toán viên, cố vấn tài chính và luật sư;

e) Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, và các cơ quan có thẩm quyền khác để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật.

d) Bất kỳ bên nào khác mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn.

5. COOKIES

Để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn, đôi khi chúng tôi sử dụng các thiết bị theo dõi tự động như “cookie”. Cookie là một tập tin mà máy chủ website của chúng tôi gửi đến trình duyệt web của bạn khi bạn truy cập vào các phần nhất định trong trang web của chúng tôi, và việc đó nhằm giúp chúng tôi nắm được nhu cầu và thị hiếu của bạn đối với trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie để cá nhân hóa nội dung, khuyến nghị, quảng cáo và thông tin liên lạc được cung cấp cho bạn để chúng phù hợp hơn với bạn và sở thích của bạn. Ví dụ: bạn có thể thấy được một quảng cáo cho một sản phẩm mà bạn vừa tham khảo trên trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng cookie không xác định cá nhân người dùng mặc dù có xác định trình duyệt của người dùng. Bạn luôn có thể chọn vô hiệu cookie khỏi máy tính của mình bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, việc vô hiệu hóa cookie có thể giới hạn một số trải nghiệm về chức năng và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn, và trong một số trường hợp có thể chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ, hoặc các phần của dịch vụ mà bạn yêu cầu. Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi có nội dung được kết hợp hoặc liên kết từ trang web cũng có thể sử dụng cookie. Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie hoặc trang web liên kết này.

Uploading
TƯ VẤN NGAY 0708 537 789 CHAT NGAY

    HÃY GIA NHẬP
    ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CỦA LINH ANH GROUP

    CV của bạn:upload file

    Hỗ trợ định dạng *.doc, *.pdf, *.png, tối đa < 5MB